Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Zostań Członkiem Stowarzyszenia:

Pobierz, wypełnij i prześlij deklarację członkowską :


Składka roczna: 100 zł

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia : 47 1090 1694 0000 0001 3020 6587

Tytuł przelewu : Składka członkowska, rok YYYY – imię i i nazwisko


O Stowarzyszeniu:

Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności członków w zakresie prowadzenia badań oraz świadczenia doradztwa w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępstw, i nadużyć gospodarczych.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. promocję edukacji oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie powiązanych ze sobą dziedzin audytu, zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych w sektorze publicznym i prywatnym;

2. ułatwianie swobodnej wymiany wiedzy o metodach i technikach zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych i finansowych, a także o problemach napotkanych przez członków Stowarzyszenia w związku z realizacją celów Stowarzyszenia;

3. promocję wymiany informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, służącą bieżącemu uaktualnieniu ich wiedzy na temat wydarzeń związanych z działalnością antykorupcyjną i przestępstwami gospodarczymi, które mogłyby być przydatne dla członków, ich pracodawców oraz zleceniodawców;

4. upowszechnianie wśród kierowników organizacji, księgowych, audytorów, kontrolerów i innych pracowników wiedzy na temat konieczności stosowania odpowiednich systemów kontroli dla efektywnego zapobiegania i wczesnego wykrycia przestępstw i nadużyć gospodarczych;

5. promocję norm i standardów środowiskowych bądź zawodowych dotyczących prowadzenia badań oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie zapobiegania i wykrycia przestępstw i nadużyć gospodarczych;

6. współpracę i współdziałanie z administracją państwową, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie:

a. opiniowanie uregulowań prawnych i przepisów w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych,

b. opiniowanie opracowań periodycznych dotyczących zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych,


Realizację celów statutowych Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej swych członków.