Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Zostań Członkiem Stowarzyszenia:

Pobierz, wypełnij i prześlij deklarację członkowską :


Składka roczna: 100 zł

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia : 47 1090 1694 0000 0001 3020 6587

Tytuł przelewu : Składka członkowska, rok YYYY – imię i i nazwisko


Statut Stowarzyszenia:

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji. W dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, których cele i zadania są zbliżone do celów, i zadań statutowych Stowarzyszenia.


Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności członków w zakresie prowadzenia badań oraz świadczenia doradztwa w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępstw, i nadużyć gospodarczych.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. promocję edukacji oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie powiązanych ze sobą dziedzin audytu, zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych w sektorze publicznym i prywatnym;

2. ułatwianie swobodnej wymiany wiedzy o metodach i technikach zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych i finansowych, a także o problemach napotkanych przez członków Stowarzyszenia w związku z realizacją celów Stowarzyszenia;

3. promocję wymiany informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, służącą bieżącemu uaktualnieniu ich wiedzy na temat wydarzeń związanych z działalnością antykorupcyjną i przestępstwami gospodarczymi, które mogłyby być przydatne dla członków, ich pracodawców oraz zleceniodawców;

4. upowszechnianie wśród kierowników organizacji, księgowych, audytorów, kontrolerów i innych pracowników wiedzy na temat konieczności stosowania odpowiednich systemów kontroli dla efektywnego zapobiegania i wczesnego wykrycia przestępstw i nadużyć gospodarczych;

5. promocję norm i standardów środowiskowych bądź zawodowych dotyczących prowadzenia badań oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie zapobiegania i wykrycia przestępstw i nadużyć gospodarczych;

6. współpracę i współdziałanie z administracją państwową, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie:

a. opiniowanie uregulowań prawnych i przepisów w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych,

b. opiniowanie opracowań periodycznych dotyczących zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych,

§ 7

Realizację celów statutowych Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej swych członków.

§ 8

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić działalność wyłącznie na zasadzie „non profit”, czyli wszelkie przychody mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. Członków Zwykłych

b. Członków Honorowych;

c. Członków Wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które wykażą się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykrywania i zapobiegania przestępstw lub nadużyć gospodarczych oraz zapłacą roczną składkę członkowską.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

4. Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje, z zastrzeżeniem postanowień §11 Statutu poprzez wpis na listę członków Stowarzyszenia, z dniem dokonania takiego wpisu.

§ 11

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia składek, a ponadto: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres email, zawód wyuczony, zawód wykonywany , zainteresowania

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały po rozpatrzeniu deklaracji członkostwa złożonej przez kandydata na członka Stowarzyszenia.

3. O swojej decyzji Zarząd zawiadamia zainteresowanego drogą e-mail.

4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

5. Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania emaila o decyzji Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;

2) wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia, zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością;

3) uczestnictwa w pracach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1) brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

2) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;

3) dążyć do realizacji celów Stowarzyszenia i uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia oraz dbać o propagowanie jego programu;

4) stale podnosić poziom zawodowy;

5) przestrzegać Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia;

6) godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz;

7) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 13

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;

3) likwidacji członka będącego osobą prawną;

4) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż sześć miesięcy;

2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;

3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę, jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię.

4) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie, osobiście lub na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu, niezależnie od jego programu. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, instytucja, organizacja społeczna lub osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §11 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z §13.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której tę godność nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków, jako członka zwyczajnego.

3. Członkowi honorowemu lub byłemu Prezesowi Stowarzyszenia może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia:

1) tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie członków za szczególne zasługi dla krzewienia idei Stowarzyszenia, promowania jego działalności;

2) w tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie;

3) tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia zwalnia od płacenia składek członkowskich;

4) do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym, że nadanie i odebranie godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

5) Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w przypadkach określonych w §13 ust. 2 pkt 2-4.

§ 16

1. Wysokość składek zatwierdza Walne Zebranie.

2. Składki wpłaca się za rok z góry.

3. Składki należne Stowarzyszeniu powinny być wpłacone najpóźniej do końca marca każdego roku.

4. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zgromadzenie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Wybór władz i ich odwoływanie odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu w drodze uchwały.

2. W przypadku gdy władze Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji nie będą miały wymaganej przez Statut liczby członków lub niektórzy członkowie tych władz zaprzestaną w nich działalności, Zarząd w terminie jednego miesiąca od powstania sytuacji uniemożliwiającej funkcjonowanie władz w pełnym składzie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem Walnych Zebrań odbywających się w drugim terminie oraz z zastrzeżeniem §15 ust. 3 pkt 4.

4. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Takie Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu trzydziestu dni po pierwszym terminie, ale może odbywać się także w tym samym dniu, na który wyznaczono pierwszy termin, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniu o pierwszym terminie.

§ 19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania.

2. Zwykłe Walne Zebranie powinno odbyć się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od końca roku kalendarzowego.

3. Ostatnie Zwyczajne Walne Zebranie przed upływem kadencji władz jest zwoływane jako zebranie wyborcze.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których Statut przewiduje inny tryb głosowania. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem zastrzeżonym w §19 ust. 1.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, z zachowaniem trybu określonego w §20 ust. 1:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek 15% członków Stowarzyszenia;

4) w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do siedziby Stowarzyszenia.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;

2) uchwalanie zmian Statutu;

3) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie budżetu;

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku oraz każdej sprawie wniesionej pod obrady;

11) uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia i zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej;

12) uchwalanie Kodeksu Etyki;

13) nadaje tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania.

2. Zarząd składa się z Prezesa i co najmniej dwóch członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.

3. Wiceprezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu ze swojego grona.

4. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 2 lat.

5. Członek Zarządu sprawuje swój urząd do dnia:

1) upływu kadencji;

2) rezygnacji z funkcji członka Zarządu;

3) odwołania z sprawowanej funkcji członka Zarządu;

4) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

6. Członek Zarządu nie może równocześnie sprawować funkcji w Zarządzie i innych władzach Stowarzyszenia.

7. Członek Zarządu może sprawować funkcji członka Zarządu nie więcej niż przez 2 kadencje.

8. Przez dwa lata od upływu kadencji były członek Zarządu nie może sprawować funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;

2) zarządzanie finansami oraz majątkiem Stowarzyszenia;

3) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu;

4) rozstrzyganie w drodze uchwały sporów między członkami wynikających ze stosunków członkostwa w Stowarzyszeniu, a także rozpatrywanie spraw związanych z działaniem członka z naruszeniem interesów Stowarzyszenia oraz z naruszeniem przez członka Statutu;

5) zwoływanie, ogłaszanie i proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

6) do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, wraz z prawem do zaciągania zobowiązań majątkowych za Stowarzyszenie, uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

§ 25

Zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu z doradczym prawem głosu.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie śmierci, ustania członkostwa, odwołania przez Walne Zebranie lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.

§ 27

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

1) kontrolowanie działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia;

2) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków;

3) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu;

4) przedkładanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

2. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji i odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesięcy.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres 2 lat.

5. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

Rozdział V

Komisje Stowarzyszenia

§ 28

Komisje będą wewnętrznymi jednostkami Regulaminowymi. Zakres ich działania i sposób funkcjonowania określa Walne Zebranie Stowarzyszenia.


Rozdział VI

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział VII

Zmiana Statutu Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie.

2. Propozycja zmiany musi zostać przedstawiona członkom Walnego Zebrania na piśmie podczas poprzedniego Zwykłego Walnego Zebrania lub przesłana pocztą co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, na którym będzie rozważana.


Rozdział VIII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez podjęcie uchwały przez Walne Zebranie.

2. Każdy członek Stowarzyszenia powinien zostać zawiadomiony pocztą na co najmniej 14 dni o Walnym Zebraniu, na którym ma być rozważane rozwiązanie Stowarzyszenia.

3. Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przekazany zostanie na cele opieki zdrowotnej, edukacyjne lub społeczne wyznaczone przez Walne Zebranie.

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.